DSG Supply

8" PO RW GATE VALVE NDZ-STEM OL 2NT (AFC)

MFG Part#2608BLAFXTU

DSG#24456

8" PO RW GATE VALVE NDZ-STEM OL 2NT (AFC)

MFG Part#2608BLAFXTU

DSG#24456